אדריכלים שכירים

אדריכלים שכירים

03/04/2012
פרק השכירות אצל האדריכלים הינו חלק חשוב ועיקרי בהכשרת האדריכל, רבים מהאדריכלים השכירים אינם מודעים לזכויותיהם על פי החוק ואינם דורשים זאת ממעסיקיהם, דף זה בא לתת מידע ולעזור לאותם אדריכלים אשר רוצים לקבל מידע ולהעלות שאלות.

נושאים שונים:
הודעה לעובד
שכר מינימום
מועד תשלום השכר
דמי נסיעות
גמול שעות נוספות
דמי חגים
חופשה שנתית
דמי הבראה
דמי מחלה
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
פיצויי פיטורים

חוק הגנת השכר

זכויות עובדים - משרד התמ"ת  

זכויות עובדים שכירים - 'כל זכות'  

מערכת להשוואת קרנות פנסיה  

פניות הציבור

לשכת היעוץ של העמותה נותנת מענה לבעיותכם

במקרים אחרים ניתן להעזר בועדת הבוררים של העמותה המספק שירותי חוות דעת, בוררויות וגישור

מאגר שאלות ותשובות

הנחה בסיסית בכל התשובות לשאלות שאין צו הרחבה או הסכם קיבוצי בענף
תשובות נתנו על ידי רואה חשבון, עורך דין ששון שמש

סניף הצעירים מרכז את נושא האדריכלים השכירים, ניתן לפנות אלינו במייל -

תשלומים
שמעתי שיש החזרי הוצאות גם לשכירים על ספרות מקצועית וכ"ו
  כעקרון אין חוק המחייב בהחזר הוצאות בגין ספרות מקצועית.
במידה ומדובר בספרות מקצועית הדרושה לעבודה השוטפת, אוי ורצוי שהמעביד יקנה בעצמו או במידה והעובד רכש ת הספרות המקצועית  כדאי שיהיה סיכום מראש עם העובד על החזר ההוצאה

תשלומים - נשים בהריון
אני רוצה לשאול לגבי זכויות (וחובות) של נשים בהריון במיוחד בזמן ההתמחות,  אבל גם אחריה.
מתי אני מחוייבת להודיע על כך שאני בהריון? מה הזכויות שלי ? ומאיזה וותק הן תקפות, ואם יש דברים נוספים שלא חשבתי עליהם שקשורים לנושא
 

על פי החוק על העובדת להודיע למעסיק על הריונה עד החודש החמישי

עבודה בהריון

הגבלות על עבודה בהריון
אין להעסיק את העובדת יותר מ - 6 ימים בשבוע, החל מהחודש החמישי ואילך.

אין להעסיק את העובדת בעבודת לילה, החל מהחודש החמישי, אם ביקשה העובדת בכתב שלא לעבוד בלילה.

אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, החל מהחודש החמישי, אלא אם העובדת הסכימה לכך
והמציאה אישור רפואי למעביד הקובע כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות.

פיטורים בהריון

סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954קובע כי לא ניתן לפטר אישה בהריון שעבדה לפחות 6 חודשים במקום העבודה, אלא אם התקבל אישור משרד התמ"ת לפיטורין.
במקרה בו העובדת עבדה באותו מקום עבודה פחות מ – 6 חודשים, אין מוטלת על המעסיק חובה לפנות לקבלת היתר לפיטורים.
יחד עם זאת הלכה פסוקה היא כי פיטורי עובדת בסמוך לתום ששת החודשים לעבודתה, על מנת להתחמק מן הצורך לקבל היתר לפיטורים, הם התנהגות שלא בתום לב המזכה בפיצויים בגובה הנזק הממשי שנגרם עקב ההפרה.
על העובדת להוכיח כי לא היתה בהתנהגותה או במעשיה עילה לפטרה. לאחר שהעובדת הצביעה על כך שלכאורה פוטרה עקב ההריון, עובר הנטל אל המעביד לסתור את הטענות שלפיהן התנהגות העובדת היתה פסולה.

ברצוני להדגיש כי קיימות זכויות נוספות לעובדת בזמן ההריון וכל אחת מן הזכויות היא לגופו של עניין (שמירת הריון, טיפולי פוריות, העדרויות הנובעות מההריון וכיוצא בזה).


תשלומים - עובד שעתי
כיצד מחשבים זכויות סוציאליות כאשר השכיר עובד לפי שעות, בצורה משתנה לאורך השבוע והחודש (חלק מהזמן מהבית וחלק במשרד המעסיק), ומתוגמל לפי שעה. יש ימים של שעת עבודה ויש גם ימים של 9 שעות.
כמו כן מה לגבי זכויות כגון הפסקת צהריים, תשלום על חגים.
 

עובד יומי או עובד שעתי הינו עובד, אשר משכורתו משתלמת בהתאם לימים או לשעות, אשר בהם עבד בפועל. שכרו של עובד זה משתנה מידי חודש  בהתאם לימי העבודה או לשעות אותם ביצע העובד בפועל. חוקי העבודה חלים על עובד זה אף אם הוא מועסק במשרה חלקית.
עובד יומי או עובד שעתי צובר זכויות לחופשה, להבראה, למחלה ולפיצויי פיטורין בהתאם למפורט להלן :

חופשה שנתית

בהתאם לחוק חופשה שנתית הזכאות לחופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתי, ונקבעת בהתאם למספר הימים, שבהם עבד העובד באותה שנה.

אם נתקיימו יחסי עובד-מעביד כל שנת העבודה, העובד נדרש לעבוד 200 ימים (עבודה בפועל),
על מנת להיות זכאי למלוא מכסת ימי החופשה, על פי חוק בהתאם לוותק העובד.
עובד שעבד פחות מ - 200 ימי עבודה, יהיה זכאי רק לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה על פי חוק, כיחס מספר ימי העבודה בפועל ל - 200.

אם נתקיימו יחסי עובד-מעביד רק בחלק משנת העבודה, נדרש העובד לעבוד 240 ימים, על מנת
להיות זכאי למלוא מכסת ימי החופשה.
עובד שעבד פחות מ - 240 ימי עבודה בפועל, יהיה זכאי לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה בחוק, כיחס מספר ימי העבודה ל - 240.

יצויין כי במניין 200 או 240 הימים, לפי העניין, יובאו בחשבון גל חלקי יום. כלומר, יום שבו עבדה עובדת שעה אחת בלבד ייחשב כיום עבודה לעניין זה.

הבראה

צו הרחבה בעניין הבראה קובע, כי "לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה". אין הבדל לעניין זה בין עובד חודשי לעובד יומי ולעובד שעתי.

חלקיות המשרה נקבעת בהתאם לחלוקת מספר שעות העבודה החודשיות בממוצע ב – 186 שעות.

מחלה

עובד חודש מלא זכאי לצבירה של 1.5 ימי מחלה בעבור כל חודש עבודה. לא ניתן לצבור יותר מ - 90 ימי מחלה.

יש לחלק ב-75 את מספר ימי העבודה של העובד בשלושת החודשים הרצופים, המלאים ביותר שב-12 החודשים אשר קדמו למחלתו, ולהכפיל בתקופת המחלה שלו, שבגינה הומצא אישור רפואי ללא ימי מנוחה שבועית וחגים.

פיצויי פיטורים

ככלל, בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, משתלמים פיצויי פיטורים בהתאם לשכרו האחרון של העובד, כפול שנת עבודתו.
עובד שעתי , ששעות עבודתו משתנות, נקבע בפסיקה, שאת הפיצויים המגיעים לו יש לחשב, בהתאם לממוצע שעות עבודתו ב – 12 החודשים האחרונים לעבודתו, כפול תעריף שעתי אחרון.

הפסקת צהריים

הפסקת צהרים היא על חשבונו של העובד.

תשלום על חגים

החל   מ - 1/7/200 חלה חובת תשלום ימי חג לעובד יומי/שעתי על כלל המעבידים במשק, זאת מכוח צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל – 43 שעות שבועיות.
החובה הינה לשלם לעובד, לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, אם הוא לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעביד, תשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות).


שעות נוספות
האם מעסיק אשר מחזיר לעובד כל  שעה נוספת שהעובד עובד, שעה אחת של חופש היא חוקית, כאשר לא משנה מה מספר השעות הנוספות היומיות שהעובד עבד?
  על פי חוק  שעות עבודה ומנוחה עובד שהשלים את מלוא מכסת שעות העבודה השבועית זכאי לגמול שעות נוספות בגין כל שעה נוספת ובמקרה זה לא כדאי לעובד קיזוז מול שעות חופשה כיוון שערך שעה נוספת גבוה יותר החל מ-125% לשעה.

עובד שעתי
אני אדריכלית שכירה ועובדת לפי שעה. 7 וחצי שעות ביום. שאר היום והלילה אני אמא.
כמה ימי מחלה, חופש אני צוברת בחודש? כמה אני מחוייבת לעבוד בחול המועד וערבי חג?
 

במידה ואת עובדת לפי שעה אזי את מוגדרת עובדת שעתית, להן


חופשה שנתית

בהתאם לחוק חופשה שנתית הזכאות לחופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתי, ונקבעת בהתאם למספר הימים, שבהם עבד העובד באותה שנה.

אם נתקיימו יחסי עובד-מעביד כל שנת העבודה, העובד נדרש לעבוד 200 ימים (עבודה בפועל),
על מנת להיות זכאי למלוא מכסת ימי החופשה, על פי חוק בהתאם לוותק העובד.
עובד שעבד פחות מ - 200 ימי עבודה, יהיה זכאי רק לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה על פי חוק, כיחס מספר ימי העבודה בפועל ל - 200.

אם נתקיימו יחסי עובד-מעביד רק בחלק משנת העבודה, נדרש העובד לעבוד 240 ימים, על מנת
להיות זכאי למלוא מכסת ימי החופשה.
עובד שעבד פחות מ - 240 ימי עבודה בפועל, יהיה זכאי לחלק היחסי ממכסת ימי החופשה בחוק, כיחס מספר ימי העבודה ל - 240.

יצויין כי במניין 200 או 240 הימים, לפי העניין, יובאו בחשבון גל חלקי יום. כלומר, שבו עבדה עובדת שעה אחת בלבד ייחשב כיום עבודה לעניין זה.                   

 

מחלה

עובד חודש מלא זכאי לצבירה של 1.5 ימי מחלה בעבור כל חודש עבודה. לא ניתן לצבור יותר מ - 90 ימי מחלה.

יש לחלק ב-75 את מספר ימי העבודה של העובד בשלושת החודשים הרצופים, המלאים ביותר שב-12 החודשים אשר קדמו למחלתו, ולהכפיל בתקופת המחלה שלו, שבגינה הומצא אישור רפואי ללא ימי מנוחה שבועית וחגים.


עבודה בחול המועד וערבי חג
           
על פי צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר עובד שעובד שמונה שעות יעבוד שעה פחות, שבע שעות ועובד שעובד תשע שעות, יעבוד שעה פחות, שמונה שעות בערבי חג. בחוקי העבודה אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חול המועד, לפיכך, על פי החוק, יש לראות בימי חול המועד, ימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות בהן.     


ימי חופשה ומחלה
רציתי לדעת פרטים לגבי ימי חופשה וימי מחלה.
האם זה מצב חוקי שבו כל ימי החופשה השנתיים הולכים בחגי ישראל?
ולגבי ימי מחלה – יש לי עשרות של ימי חופשה בתלוש משכורת אך כל פעם
שאני חולה זה יורד מהמשכורת או מימי חופשה, אים שום דרך להשתמש בימים האלו אם אני לא מאושפזת בבית חולים כמה חודשים?
 

ימי חופשה צוברים על פי וותק שנות עבודה ועל פי ימי עבודה בפועל ובמידה ונוצלו ימי חופשה במהלך החודש זה מתקזז מסך החופשה המצטברת כולל החודש הנוכחי.
במידה ויוצאים לחופשה שנתית זה מתקזז מסך החופשה המצטברת, ללא קשר לחגי ישראל. חגי ישראל לא מתקזז מחופשה שנתית. 
                  
ימי מחלה ניתן לצבור כל חודש 1.5 ימים עובד חודש מלא ועובד במשרה חלקית על פי חלק יחסי, ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה.

ימי מחלה בפועל – יום הראשון לא זכאים לתשלום
                        ימים שני ושלישי זכאים ל - 50% משכר יום רגיל
                        מהיום הרביעי והלאה זכאים לתשלום של 100% מהשכר הרגיל.


ימי מחלה
1.  מה המינימום של ימי חופש לשנה אותם מעביד מחוייב לתת לעובד?
2.  האם עובד זכאי לימי חופש לאחר לידה
3.  האם ניתן לנצל ימי מחלה בגין מחלת הורים (כלומר שעובד נאלץ לסעוד את אחד ההורים למשך כמה ימים).
4.  מה המשמעות של משרה מלאה? האם 186 שעות בחודש הן כוללות הפסקת צהריים או שיש להוסיף את השעות הללו?
 

1.  מינימום ימי החופשה שנתית 10 ימים (0.83 חודשי)
2.  עובד זכאי לחופשה לאחר לידה בתנאי שאשתו חזרה לעבודה.
3.  עובד זכאי להעדר בגין מחלת הורה אשר מלאו לו 65 שנה ומעלה ובתנאי שבן זוגו לא נעדר מהעבודה מאותה הסיבה. העדרות זאת תיחשב על חשבון ימי מחלה של העובד ועד 6 ימים בשנה.
4.  על פי חוק שעות עבודה ומנוחה משרה מלאה הינה בהיקף של 186 שעות עבודה בחודש לא כולל הפסקות צהריים. החוק מוציא מתחולתו סוגים מסוימים של עובדים כגון שוטרים במשטרת ישראל, יורדי ים וכו'.


חופשת לידה
האם אישה היוצאת לחופשת לידה זכאית לפיצויים גם אם עזבה לטובת משרד אחר? (בתקופה של ה-9 חודשים אחרי הלידה למיטב ידיעתי).
 

חוק פיצויי פיטורין מונה מספר סיבות שבגינן התפטרות תחשב כפיטורין לעניין פיצויי פיטורין. אחת הסיבות הינה על מנת לטפל בילד ומועד ההתפטרות תוך תשעה חודשים מיום הלידה.
הנושא נבחן גם בפסקי דין בבית דין לעבודה ובית הדין אישר תשלום פיצויי פיטורין כאשר ראה בעזיבה למשרד, למעסיק קרוב יותר לבית
היולדת, למעסיק המאפשר עבודה במשרה חלקית כעומדת בתנאי ההגדרה של "לטפל בילד".


בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות