חקיקה ותקנים

חקיקה ותקנים

24/08/2009הליך התכנון מעוגן במובן הסטטוטורי בחוק התכנון והבניה החוק מהווה כמתווה לכל הליך התכנון, הרישוי ואישורי האכלוס למבנים.
חוק התכנון והבניה מגדיר את מדרג גופי התכנון, מהמועצה הארצית, דרך הועדות המחוזיות לועדות המקומיות וועדות ערר.

החוק מגדיר הליכי אישור תכניות בנין עיר השונות ותכולתן, כולל מטרות והליכים לתכניות חלוקה, הפקעות לצורכי ציבור, חובת הנגשת מבנים וכדומה.

בחוק נקבע כי שר הפנים, כממונה על ביצוע החוק, רשאי להתקין תקנות, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית – הכוונה לתקנות התכנון והבניה.

לפיכך, במידרג השני בחקיקה, נמצאות תקנות התכנון והבניה, למעשה "קוד הבניה", המטרות העיקריות בקוד והן קיום רווחה סבירה, מתן ביטחון ובטיחות ושמירה על בריאות המשתמש, לפיכך עוסקות התקנות בתנאים המינימליים, שבהם המבנה יספק השרות למשתמש, באיכות אויר הפנים, בנגישות, בתאורה, ביציבות המבנה, אפשרות מילוט ממנו בשעת אסון והענקת תנאי ביטחון סבירים מפני היפגעות מחלקי מבנה ומיגון המשתמש מפעולות איבה.

המידרג הנוסף הוא התקנים – אשר בעיקרם יורדים לפרוט של איך מבצעים.

לתהליך החקיקה מצטרפים גם הצדדים הקשורים בהליכי התכנון ובהם שיטת הוצאת ההיתר וקבלת תעודות הגמר, על אלה מצטרפות תקנות חישוב שטחים, המשמשות ככלי לתרגום הוראות התכנית (התב"ע) להיתרי בניה.


ועדת החקיקה של עמותת האדריכלים מרכזת את התחום בעמותת האדריכלים

הפניות:

חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

תקנות התכנון והבניה

שער המידע לרישוי ובניה

מילון מונחים בתחום הבניה

בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות