הגשת מועמדות לוועדות מחוזיות/ערר/ולחוף | התאחדות האדריכלים

הגשת מועמדות לוועדות מחוזיות/ערר/ולחוף ועוד

פורסם ב-24-03-2019

התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מזמינה את חבריה להציע מועמדות לכהן כנציגי האדריכלים וממלאי מקום בוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה במחוזות:


דרום, תל אביב וחיפה ובוועדות הערר במחוזות: דרום, מרכז, תל אביב, חיפה, צפון וירושלים.


בנוסף, ניתן להגיש מועמדות כנציג (מ”מ) בולקחש”פ ונציגים (מ”מ) במועצה הארצית ובולחו”ף.

 


המציעים מועמדות מתבקשים להיות ערים לאי ניגוד עניינים, דהיינו, ככל שהם מגישים תכניות לוועדה מסוימת – לא יוכלו לכהן כנציג באותה הוועדה.

 

 


מצורפים השאלונים הרלוונטיים:

שאלון למועמד למינוי כחבר/ממלא מקום במוסד תכנון

השלמה לשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

הסדר אדריכלים

 


ההשתתפות בוועדות היא וולונטרית ואין החזר הוצאות.


החברים המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים להודיע להתאחדות האדריכלים
עד ה- 5.4.2019   במייל: u-architects@barak.net.il


ניתן להציע מועמדות ליותר מוועדה אחת, כולל מתן עדיפות לוועדה מסוימת, אם כי הנציג שייבחר יכהן רק בוועדה אחת. וועדת אד הוק שימנה הוועד הארצי תדון ותבחר את הנציגים מבין אלה שיציגו את מועמדותם ותעביר את שמותיהם למינהל התכנון לצורך המשך התהליך.