לאתר מכון התקנים צורף התקן הבא לביקורת ציבורית: | התאחדות האדריכלים

לאתר מכון התקנים צורף התקן הבא לביקורת ציבורית:

פורסם ב-22-08-2018

ת”י 413 חלק 2.1 ג”ת 1 – תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים – מערכות מדפי אחסון מפלדה
לצפייה בתקנים | למילוי מכתב המשוב | התקן פתוח להערות עד ה- 12.9