קול קורא | התאחדות האדריכלים

קול קורא

פורסם ב-28-08-2017

עמותת האדריכלים מזמינה את חבריה להציע מועמדות לכהן כנציגי האדריכלים בוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה ובוועדות הערר של אותן המחוזות:
צפון, מרכז, דרום, חיפה, ירושלים ותל אביב  – 12 ועדות בסה”כ.

המליאות מתקיימות בדר”כ אחת לחודש אולם וועדות המשנה מתכנסות לעיתים תכופות יותר.
בשל כך נבקש למנות עד 3 נציגים לכל וועדה, נציג +  2 ממלאי מקום.

המציעים מועמדות מתבקשים להיות ערים לאי ניגוד עניינים, דהיינו, ככל שהם מגישים תכניות לוועדה מסוימת – לא יוכלו לכהן כנציג באותה הוועדה.

ההשתתפות בוועדות היא וולונטרית ולפחות בשלב זה אין החזר הוצאות.

החברים המעוניינים מתבקשים להודיע לעמותה עד 14.9.2017
מייל העמותה: u-architects@barak.net.il  

ניתן להציע מועמדות ליותר מוועדה אחת, כולל מתן עדיפות לוועדה מסוימת, אם כי הנציג שייבחר יכהן רק בוועדה אחת. וועדת אד הוק שימנה הוועד הארצי תדון ותבחר את הנציגים מבין אלה שיציגו את מועמדותם ותעביר את שמותיהם למשרדים הרלוונטיים לשם אישורם ומינויים הפורמלי.