ללמוד בכל זמן ובכל מצב

100.00550.00

מבוא למשפטים – לאדריכלים

דמי ההשתתפות – סדרה מלאה:

חברי התאחדות 320
חברים בלשכה, באיגוד, במועצה לבניה ירוקה ואדריכלי נוף 450
כל השאר 550
דמי ההשתתפות –  מפגש אחד:
חברי התאחדות 100
נקה

דעו לפני כולם!

הצטרפו לסקיצה