הודעה על קיום בחירות לועד הארצי וועדת הביקורת בחודש נובמבר 2023 | התאחדות האדריכלים

הודעה על קיום בחירות לועד הארצי וועדת הביקורת בחודש נובמבר 2023

פורסם ב-19-07-2023

עם תום כהונת ועד ההתאחדות ועל פי תקנון ההתאחדות, מתחדש הליך בחירות לועד ההתאחדות לתפקידים הטעונים בחירה אישית. התפקידים העומדים לבחירה הם חברי הועד הארצי, יו”ר ועדי הסניפים, חברי ועדי הסניפים, יו”ר תא הצעירים, חברי תא הצעירים וחברי ועדת הביקורת.
שימו לב יש להציג מועמדות עד ה-15.8.23